ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7, alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând referatul de aprobare nr.26.067/2019 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.5290/2019 a primarului Comunei Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.067/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ceahlău nr.69/2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5) lit.b), alin.(7), lit.a) și c) și ale art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale, în sensul prelungirii duratei asocierii până la data de 31 decembrie 2020, precum și majorării sumei reprezentând contribuția lunară a Județului Neamț în cadrul asocierii de la 55 mii lei la 75 mii lei.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1, alin.(1) și (2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale din judeţul Neamţ, pe perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzute la alin. (1), în cuantum de 75.000 lei/lună.”

(3) Se modifică art.III- Durata asocierii din Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale, acesta urmând să aibă conținutul:

„Acordul de asociere intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019 şi produce efecte pâna la data de 31 decembrie 2020.”

(4) Se modifică pct. 4.1 al art.IV- Obligațiile asociaților din Acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.307/2018 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale, acesta urmând să aibă conținutul:

„4.1. Obligaţii ale Consiliului Judeţean Neamţ

a. să asigure finanţarea pentru cheltuielile de personal, cu excepția celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar, precum și pentru cheltuieli de întreținere și funcționare cu suma de 75.000 lei/lună”.

Art.II: (1) Prevederile prezentei hotărârii intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

(2) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional corespunzător la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 269 din 19 decembrie 2019

Adoptată cu 30 voturi pentru