ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.59^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112, alin.(3), lit.„f”, art. 114, alin.(2), lit.„b”, precum și ale art.135, alin.(1) lit.„c”din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.793/2019 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.6.300/2019 a primarului Comunei Agapia;

Văzând raportul de specialitate comun nr.26.793/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi Direcției juridice și relații internaționale, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„b”, ale alin.(7), lit.„a” și „c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean, în sensul majorării contribuției financiare datorată de Județul Neamț în cadrul asocierii, aferentă lunii decembrie 2019, de la 43.444 lei la 48.500 lei.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1, alin. (2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean, acesta urmând să aibă conținutul:

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării serviciului social prevăzut la alin. (1), în cuantum de 178.832 lei, respectiv 43.444 lei/lună pentru intervalul 1 septembrie-30 noiembrie 2019 și 48.500 pentru luna decembrie 2019”.

 (3) Se modifică art.IV- Obligațiile asociaților din Acordul de asociere- anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.202/2019 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean, după cum urmează:

a.  lit.„a” a pct.4.1- Obligații ale Consiliului Județean Neamț se modifică, urmând a avea conținutul:

„a. să asigure finanţarea pentru cheltuielile de personal cu suma de 43.444 lei/lună, pentru intervalul 1 septembrie – 30 noiembrie 2019 și cu suma de 48.500 lei pentru luna decembrie 2019”.

b.    lit.„a” a pct.4.2- Obligații ale Consiliului Local al Comunei Agapia se modifică, urmând a avea conținutul:

„a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ doar pentru acoperirea cheltuielilor de personal, conform anexei la adresele nr.4256/2019 și nr.6300/2019 ale Comunei Agapia”.

Art.II: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional corespunzător la acordul de asociere.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 270 din 19 decembrie 2019

Adoptată cu 30 voturi pentru