ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3, alin.(4) și ale anexei VIII din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

           Examinând referatul de aprobare nr.26.829/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.2318/2019 a Complexului Muzeal Județean Neamț;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 26.829/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.8/2019 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț – anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului de muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională II, din cadrul Muzeului Curtea Domnească Piatra Neamț al Secției Muzeale I Piatra Neamț-Bicaz, poziția nr. 17 în statul de funcții, în muncitor calificat, studii medii/generale, treapta profesională I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 271 / 19 decembrie 2019

Adoptată cu 30 voturi pentru