ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.11, alin.(1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând referatul de aprobare nr.27.236/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 27.236/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării limitelor minime și maxime aferente salariului de bază, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea anexei – Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, precum și al Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării limitelor minime și maxime aferente salariului de bază, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 273 / 19 decembrie 2019

Adoptată cu 30 voturi pentru