ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.313/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.313/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„a și ale art. 96 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 12.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2019, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2020.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 3.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2019, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2020.

 Art.3: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                               p.SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

                                                                DIRECTOR EXECUTIV

                                                                     Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

                   Piatra Neamț

                   Nr. 1

                   Din 10 ianuarie 2020

                   Adoptată cu 24 voturi pentru”