ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 și art. 5 alin.(1) lit.”c” din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând referatul de aprobare nr. 572/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza referatului nr. 572/2020 al secretarului general al județului;

 Văzând raportul de specialitate nr. 572/2020 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, adresa nr.134/2020 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.”b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Loredana Toma Hasan cu doamna Cristina Elena Zaharia, în calitate de supleant al reprezentantului desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 16 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru