ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.66/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.525/2019 și nr.5/2020 ale Federației Române de Dans Sportiv;

Văzând raportul de specialitate comun nr.66/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„f” și alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Dans Sportiv, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Campionatului Național de Dans Sportiv pe Secțiuni, acțiune care se va desfășura în perioada 28 februarie -1 martie 2020, la Sala Polivalentă din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 200.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Dans Sportiv, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 20 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 20.PDF