ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”,

Ediția a III-a

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

          Examinând referatul de aprobare nr.955/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate comun nr.955/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f” și „p”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea, prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, a proiectului cultural de interes județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a, ce se va desfășura în perioada 1 februarie-24 aprilie 2020, proiect detaliat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma de 90.000 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare realizării proiectului prevăzut la alin.(1), va fi asigurată din bugetul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț pe anul în curs.

         Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, Direcţia generală buget finanţe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 22 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  17 voturi pentru” + 15 împotrivă

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 22.PDF