ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.27.171/374/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.24.427/2019 a Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.27.171/374/2020 al Direcției de management, al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, art.361 alin.(2) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor proprietate privată a Județului Neamț, cu o valoare de inventar de 147.536,00 lei, aflate în administrarea Municipiului Roman, bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Operațiunile de scoatere din funcțiune și casare a bunurilor prevăzute la alin.(1) vor fi efectuate de administratorul acestora, respectiv Municipiul Roman, prin Consiliul local.

Art.2: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a unui corp de clădire având o valoare de inventar de 198.677,00 lei și datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune și demolarea bunului prevăzut la alin.(1).

Art.3: Direcția de management și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 23 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 23.PDF