ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 alin(1¹), art.24 alin.(1) lit.„b” și ale art.44 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.8, punctul 4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană APASERV S.A. Neamț;

Examinând referatul de aprobare nr.436/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.436/2020 al Direcției de Management şi al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108 lit.„b”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al Județului Neamț a mijloacelor fixe având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituite la finalizarea investițiilor realizate în conformitate cu contractul de finanțare nr.121.066/2011 încheiat între Compania Județeană APASERV S.A. Neamț și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și preluate prin protocolul de predare-primire nr.205/391/2020 de la Compania Județeană APASERV S.A. Neamț.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 58/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă concesionarea directă a bunurilor prevăzute la art.1, Companiei Județene APASERV S.A. Neamț, respectiv suplimentarea listei conținând bunurile de retur aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Art.3: Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ” să încheie actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.13.144/2009.

Art.4: Direcția de Management și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 26 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru