ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

    HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Comuna Bozieni în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile art.105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA), cu modificările și completările ulterioare;

    Examinând referatul de aprobare nr. 1.346/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 1.346/2020 al Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, Direcției Generale Buget Finanțe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr. 163/2020 a primarului Comunei Bozieni, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„b”, ale alin.(7), lit. „c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Bozieni, prin Consiliul Local al Comunei Bozieni, în vederea implementării proiectului de interes județean „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA).

     (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Bozieni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2: Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 33 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 33.PDF