ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 pct.10, art.3 pct.2 lit.„b”, art.3², art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.44 alin.(9) lit.„b” din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.1.288/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza Raportului nr.1.087/2020 al Comisiei de selecție a administratorilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.288/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1: Se aprobă lista candidaților propuși pentru cele 5 funcții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ să numească membrii Consiliului de Administrație al acestui agent economic, din lista aprobată potrivit art.1.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 34 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  17  voturi pentru” + 14 abțineri” + 1 neparticipare

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 34.PDF