ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), (2) și (9) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 1.799/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 1.036/2020 a Instituției Prefectului- Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.799/2020 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 1.952/2020;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează doamna Banu Gabriela în calitate de membru titular în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse.

(2) Se desemnează domnul Ungurianu Cristian în calitate de membru supleant în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse.

 Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 35 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”