ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2, alin.(3) din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1.060/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.5.826/2019 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

   Văzând raportul de specialitate nr.1.060/2020 al Direcţiei de management, avizele comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul-verbal nr. 1.953/2020;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.c) și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Vasiliu Veronica;

2. Buzenschi Nicoleta;

3. Crețu Luiza – Diana.

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Neamț în comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

1. Bosovici Bogdan;

2. Sandu Ana – Maria;

3. Florian Ștefan.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 36 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”