ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

             CONSILIUL  JUDEŢEAN             

 

HOTĂRÂRE

 

privind validarea rezultatelor concursului/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile art. 9 din Normele privind organizarea       concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând referatul de aprobare nr. 1.757/2020 al domnului Ionel  Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 2.536/2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.757/2020 al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean  Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatele concursului/examenelor pentru ocuparea  unor funcţii de şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ,  respectiv candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi,  după cum urmează:

1.     Șef Secție Obstetrică- Ginecologie- dr. Tudor Sălăvăstru;

2.     Șef Secție Chirurgie Generală – dr. Dan- Silviu Verzea;

3.     Șef Secție Oncologie Medicală- dr. Simona- Oana Iorgu;

4.     Șef Secție Neurologie- dr. Iuliana Luchian.

          Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei  hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului  gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea  monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

  CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

            Piatra Neamț

            Nr. 4 din 28 ianuarie 2020

            Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”