ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind validarea unei persoane ca membru al

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 și 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002;

Examinând referatul de aprobare nr. 1.777/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 87.894/2020 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.777/2020 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Domnul comisar șef de poliție Neculai CATANĂ, împuternicit adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, desemnat la conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, se validează în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, în locul domnului Paul- Costel TABLAN.

(2) În mod corespunzător, se modifică art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 221/2016 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

 Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                       SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

                                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 5 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”