ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 20/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 2.218/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.525/2019 și nr.5/2020 ale Federației Române de Dans Sportiv, precum și a adresei nr. 11/2020 a Asociației Club Sportiv Ray’s Dance Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.218/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„f” și alin.(7), lit.„a”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Dans Sportiv, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 20/2020  privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, acesta urmând a avea forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere în forma aprobată conform art. 1.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 38 din 31 ianuarie 2020

Adoptată cu  23 voturi pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 38.PDF