ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț  în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.2.423/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.881/2020 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.423/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției achiziții și logistică şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„a” și alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv, organizarea Olimpiadei Corale-faza zonală, ce va avea loc în data de 14 martie 2020, în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia achiziții și logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 44 din 17 februarie 2020

Adoptată cu 31 voturi “pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF