ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.111 alin.(5) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.676/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.993/2020 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.676/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.1.070/2020 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a”precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă finanțarea din bugetul Județului Neamț pe anul 2020, cu suma de 9 mii lei, a cheltuielilor efectuate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț în anul 2020, în legătură cu organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene.

Art.2: (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ are obligația de a utiliza fondurile prevăzute la art.(1) pentru finanțarea exclusivă a cheltuielilor prevăzute în adresa nr. 993/2020, precum și să restituie sumele rămase neutilizate.

 (2)Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ are obligația de a prezenta, în termen de 30 de zile de la finalizarea olimpiadelor și concursurilor școlare județene, documente justificative privind cheltuielile efectuate, documente ce vor fi transmise având pe fiecare pagină mențiunea „conform cu originalul”, cu semnătura beneficiarului în original, precum și o declarație potrivit căreia sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator.

 (3) În situația nerespectării dispozițiilor legale și pe cele ale prezentei hotărâri, Inspectoratul Școlar Județean Neamț are obligația de a restitui sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la data înștiințării în scris de către Consiliul Județean Neamț.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 45 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru