ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.800/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.1/2020 a preotului paroh al Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Poiana Mărului, comuna Borlești, județul Neamț și nr.1/2020 a preotului paroh al Parohiei „Sfinții Voievozi” Șoimărești, comuna Drăgănești, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.2.800/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, adresele nr.  C-2075/2019 și nr.C-3490/2020 ale Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post pentru Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Poiana Mărului, comuna Borlești, județul Neamț și cu un post la Parohia „Sfinții Voievozi” Șoimărești, comuna Drăgănești, județul Neamț, începând cu luna martie 2020.

(2) Posturile suplimentate potrivit prevederilor alin.(1) vor fi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț cu suma de 33.372 lei pentru anul 2020.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 47 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru