ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(7) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.1.660/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.2/2020 a preotului paroh al Parohiei Bârjoveni II, sat Siliștea, comuna Români, județul Neamț și nr.347/2020 a Eparhiei Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi;

Văzând raportul de specialitate nr.1.660/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post pentru Parohia Bârjoveni II, sat Siliștea, comuna Români, județul Neamț, aparținand de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și un post pentru Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Roman, județul Neamț, aparținând de Mitropolia Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanțării celor două posturi din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 48 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru