ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritată 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Examinând referatul de aprobare nr. 2.802/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr. 2.072/2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.802/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, „c” și „e, alin.(5) lit.„i” și „m”, alin.(7) lit.„a” și„c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând să aibă forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 52 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 52.PDF