ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează sau la care participă în anul 2020

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Cap.3 – Plan operațional, Obiectivul general 5 -Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene din Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3.153/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.153/2020 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„n”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează sau la care participă în anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 54 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 54.PDF