ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020;

Examinând referatul de aprobare nr.3.135/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.135/2020 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2.050 mii lei, alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art.6 alin.(1) lit.„b” și „d” din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2020 (6%), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 56 din 17 februarie 2020

Adoptată cu  31 voturi pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 56.PDF