ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, precum și ale art.2 din  Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

Examinând referatul de aprobare nr.3.713/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.23/2020 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3.713/2020 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, în sensul transformării postului vacant de salvator montan, studii superioare/medii, gradul II, poz.4 în statul de funcții, în post de salvator montan, gradul III, studii generale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 martie 2020, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 59 din 26 februarie 2020

Adoptată cu  26 voturi “pentru