ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7, alin.(3)-(5) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 lit.”a” și art.11 lit.”b”din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.75/2008 privind participarea Județului Neamț la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.7/2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Neamț la Asociația Adunarea Regiunilor Europei, ale art.VIII, pct.1, lit.„a” și art.X, pct.2, lit.a” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4051/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4051/2020 al Direcţiei juridice și relații internaționale, Direcției generale buget finanțe și Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, adresele nr.103/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, nr.12485/2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, factura nr.2020092/2019 a Adunării Regiunilor Europei, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.89 alin.(1), (2) și (8), art.90 alin.(1), art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relații internaționale și Direcția generală buget, finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 60 din 26 februarie 2020

Adoptată cu  26 voturi “pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 60.PDF