ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” și a cheltuielilor aferente

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.17 alin.(1) lit.„d” și „f”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„a” din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu nr.POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Examinând referatul de aprobare nr.4.045/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr. 2.072/2020 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.045/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, „c” și „eˮ, alin.(5) lit.„i” și „m”, alin.(7) lit.„a” și „c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1, în valoare totală de 60.630.074,15 lei (inclusiv TVA). 

Art.2: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în cadrul proiectului prevăzut la art.1, în sumă de 6.028.001,61 lei, reprezentând suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 4.913.673,60 lei (inclusiv TVA), cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.114.328,01 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea acestuia.

Art.3: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”.

Art.4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 Art.5: Se mandatează domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele Județului Neamț contractul de finanțare și toate actele necesare aferente proiectului prevăzut la art.1.

Art.6: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 61 din 26 februarie 2020

Adoptată cu  26 voturi “pentru