ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Guvernoratul Gharbia, Republica Arabă Egipt

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41 alin.(1)-(3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3982/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3982/2020 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale și al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, avizul nr.H2-2/1516/2019 al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr. 61553/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.89 alin. (10) și (11), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Guvernoratul Gharbia, Republica Arabă Egipt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 64 din 26 februarie 2020

Adoptată cu 26 voturi “pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 64.PDF