ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea anexelor nr.4 și 5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.4262/2020 al domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.6537 și 6731/2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 4262/2020 al  Direcției juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c” și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă rectificarea anexei nr.4 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, urmând ca:

la alin.(1)  al art.1. Definiție, în loc de Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/26.03.2008…” să se citească „„Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/24.04.2019…”;

la art.2. Identificarea serviciului social, în loc de „Serviciul social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix” – din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, denumit în continuare Serviciul social cu sediul în Piatra Neamț, strada 1 Decembrie 1918, nr.68, județul Neamț, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001084/03.06.2014, deține Licența de funcționare seria LF nr.0005319 din data de 03.05.2016.” să se citeascăServiciul social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felix” – din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, denumit în continuare Serviciul social cu sediul în orașul Roznov, strada Tineretului, nr.695, județul Neamț, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001084/03.06.2014”;

la alin.(3) al art.4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, în loc de „ Serviciul social este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/26.03.2008 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț” să se citeascăServiciul social este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/24.04.2019 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț”.

Art.II: Se aprobă rectificarea anexei nr.5 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare – Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului  Casa „Felicia” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, urmând ca:

la alin.(1)  al art.1. Definiție în loc de Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felicia” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/26.03.2008…” să se citească Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felicia” din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.86/24.04.2019…”;

la art.2. Identificarea serviciului social, în loc de „Serviciul social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felicia” – din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, denumit în continuare Serviciul social cu sediul în Piatra Neamț, strada 1 Decembrie 1918, nr.68, județul Neamț, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001084/03.06.2014, deține Licența de funcționare seria LF nr.0005319 din data de 03.05.2016.” să se citeascăServiciul social: Serviciul de protecție de tip rezidențial pentru protecția copilului Casa „Felicia” – din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț, denumit în continuare Serviciul social cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada Nufărului, nr.2, județul Neamț, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001084/03.06.2014”;

la alin.(3) al art.4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, în loc de „Serviciul social este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.27/26.03.2008 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț” să se citeascăServiciul social este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/24.04.2019 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț”.

Art.III: Direcția juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 65 din 26 februarie 2020

Adoptată cu 26 voturi “pentru