ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(1), (2) și (4) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.293/2020 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.723/2020 a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate nr.4.293/2020 al Direcţiei de management, Decizia nr.16/2020 a managerului Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte:    dr. Anca-Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

Membri:        Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Nicoleta Buzenschi- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       Luiza-Diana Crețu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                       dr. Daniela Florina Marcoci – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observatori:  Dan Gabriel Arvătescu – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

                        Costel Todireanu – reprezentant salariați;

Secretar:        Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

            (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:     Bogdan Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

  Membri:         Ana-Maria Sandu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                          Ștefan Florian- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                          dr. Mirela Grădinaru  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

                        dr. Cezar Oanea- reprezentant al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman;

 Observatori:  dr. Tudor Sălăvăstru – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

    Constantin Bâtâcă – reprezentant salariați;

 Secretar:       Delia Nechifor, economist în cadrul Compartimentului resurse umane al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman.

  Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 66 din 26 februarie 2020

Adoptată cu 26 voturi “pentru