ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unui bun către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA), cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 4.655/2020 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.655/2020 al Direcţiei Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, Direcției Generale Buget Finanțe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit. ”a”, art.173 alin. (1) lit. ”c”, alin. (4) lit. ”a”, alin.(5) lit. ”a” și ”b”, ale art.196 alin.(1) lit.„a”, ale art. 287, ale art. 299 precum și ale art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” a unui microbuz școlar marca Opel Movano, culoare albă, an fabricație 2019, 16+1 locuri, serie CIV 0210226, număr de identificare WOVVVT604KB179768, serie motor C005628, Euro 6, valoare de inventar 188.008,10 lei, proprietate privată a Județului Neamț, achiziționat în cadrul proiectului de interes județean „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA).

 (2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” va avea obligația să asigure, atât în perioada de implementare a proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) cât și în perioada de sustenabilitate a acestuia, resursele materiale, financiare și umane necesare pentru utilizarea microbuzului școlar de la alin. (1), fără a schimba destinația bunului.

Art.2: Direcţia Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va lua măsurile necesare încheierii procesului- verbal de predare- primire a bunului de la art. 1, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 67 din 26 februarie 2020

Adoptată cu 26 voturi “pentru