ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.4.720/2020 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.7.489/26.02.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.720/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(3) lit. „f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Locuința protejată Zvorănești” din localitatea Zvorănești, comuna Timișești, județul Neamț, în valoare totală estimată de 1.364.132 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 938.375,69 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 68 din 26 februarie 2020

Adoptată cu 26 voturi “pentru