ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.5.165/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.336/2020 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț, respectiv nr.211/2020 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.165/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management și al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.108, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(3), lit.„c”, alin.(4) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020, după cum urmează:

1.                        Anexa nr.8- tarife practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, se redenumește ca „tarife practicate de către Teatrul Tineretului Piatra Neamţ” și se completează cu tarife practicate pentru închirierea unor bunuri de către această instituție de cultură de interes județean, urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2.                        Anexa nr.9- taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamț se completează cu tarife practicate pentru închirierea de căsuțe, proprietatea Județului Neamț, în cadrul evenimentului anual „Târgul de Crăciun la Neamț”, urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

3.                        Anexa nr.13- tarife pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul județului Neamț se completează cu tarife pentru utilizare stâlpi, urmând a avea forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

4.                        Se introduce o nouă anexă, numerotată cu nr.17, conținând taxele percepute pentru prestațiile specifice în activitatea de eliberare a licenței de traseu pentru servicii regulate de transport persoane contra cost la nivel județean, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       (2) Taxele și tarifele prevăzute în anexele nr.1-4 nu se aplică instituțiilor subordonate Consiliului Județean.

Art.II: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre sunt valabile începând cu data de 1 aprilie 2020.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 73 din 30 martie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 73.PDF