ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii sociale

pentru anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile ale art.112 alin.(3) lit.”m” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(3) și (4) și ale art.53 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

Examinând referatul de aprobare nr.5.656/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.5.091/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.656/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costul mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale, valabil pentru anul 2020, în cuantum de 2.945,34 lei/lună/copil.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, Direcția Juridică și Relații Internaționale, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 74 din 30 martie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”