ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 alin.(2) și (3) și ale art.51 alin.(10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112 alin.(3) lit.”m” din Legea asistenței sociale 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.21 lit.”a”, art.33 și art.53 alin.(1) și (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale art.2 și art.3 lit.„a” și „c” și ale art.5, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

Examinând referatul de aprobare nr.5.920/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.5.091/2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5.920/2020 al Direcției Juridice și Relații Internaționale și al Direcţiei Generale Buget Finanţe,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale de întreținere pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul mediu lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru anul 2020, în cuantum de 6.097,58 lei/lună/beneficiar.

Art.3: Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 76 din 30 martie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 76.PDF