ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției Județului Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.7803/2020 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7803/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției generale buget finanțe și Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.89 alin.(2) art. 173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a proiectului „Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România”, în valoare totală de 17.600.000 euro.

Art.2: Se aprobă contribuția Județului Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România”, în valoare de 16.000 mii lei.

Art.3: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 77 din 03 aprilie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”