ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru revocarea  Hotărârii Consiliului Județean Neamţ nr. 57/17.02.2020

 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.7.775/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.775/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Neamţ nr. 57/17.02.2020 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 78 din 03 aprilie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”