ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2020

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și ale art.8 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.50/2011 privind aderarea Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, precum și ale art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând referatul de aprobare nr.7809/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.43 și 173/2020 ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7809/2020 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ pentru anul 2020, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 63.000 lei.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– organizarea, la nivel național sau local, după caz, de servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

-organizarea și participarea la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

– aducerea la cunoștința opiniei publice, în special a copiilor și tineretului, a acțiunilor sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și a Principiilor fundamentale ale Crucii Roșii, idealurilor păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

-realizarea unor acțiuni de combatere a efectelor pandemiei COVID 19;

-încheierea de convenții de colaborare și derularea de programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiuniii sale umanitare.

Art.2:  (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2020, justificarea modului de cheltuire a sumei de la art.1, alin. (1), cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

(2) Direcţia generală buget finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 80 din 03 aprilie 2020

Adoptată cu 17 voturi ‟pentru”