ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „BARRIER – FREE”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.8080/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr. 8202, 8768, 13636 și 14067/2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8080/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, Solicitarea de clarificare 2 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „BARRIER – FREE”, având ca scop dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate din centrele rezidențiale de tip clasic din județul Neamț.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 157.885,71 lei (inclusiv TVA) din valoarea totală de 7.894.284,68 lei.

Art.3:  Se împuternicește doamna Marlena Panduru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze cererea și convenția de finanțare.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 81 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”