ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.8.072/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitărilor nr.13.637 și nr.14.066/2020 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.072/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției generale buget finanțe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale, Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr.3.811/2020 a Ministerului Fondurilor Europene, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului de interes public județean „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”, având ca scop dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați în județul Neamț.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor reprezentând contribuția proprie în cuantum total de 120.641,86 lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a proiectului de 6.032.092,67 lei.

Art.3: Se împuternicește doamna Mirela Negruș, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze documentele, contractul de finanțare și anexele acestuia.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

           

 

 

Piatra Neamț

Nr.82 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”