ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

  HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.7 din Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." – S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.8.083/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.38.619/2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

În temeiul solicitării nr.8683/2017 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul „Alte obiective” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.8.083/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa înregistrată sub nr.8.083/2020 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b”, alin.(5) lit.„j” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.31 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 205/2019, acesta urmând a avea conținutul:

 Art.31: Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Județul Neamț în valoare totală de 95.122,78 lei, din care TVA în sumă de 15.147,67 lei, conform devizului cuprins în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.83 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”