ROMÂNIA

        JUDEŢUL  NEAMŢ

        CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

       HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    Examinând referatul de aprobare nr.5.665/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.3.473/2020 a primarului Orașului Târgu-Neamț;

   Văzând raportul de specialitate comun nr.5.665/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.3.199/2020 a Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b”, ale alin.(7) lit. „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, respectiv realizarea unor lucrări de investiții la Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț.

     (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 400.000 lei.

     (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Târgu-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

   Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.84 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 84.PDF