ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2801/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.1414/2020 a primarului Comunei Alexandru cel Bun;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 2801/2020 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.659/2020 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, precum şi avizele  comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„b”, ale alin.(7), lit. „c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, respectiv lucrări de reparații acoperiș și reparații interioare la Pavilionul (chirurgie) Pneumoftiziologie III și IV –etapa a II-a.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 200 mii lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.86 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 86.PDF