ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la Complexul Muzeal Național Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25 din Legea nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.245/2020 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;

Examinând referatul de aprobare nr.8.202/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.361 și nr.578/2020 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.8.202/2020 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției de management, Hotărârea nr.2/2020 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1, precum și a anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.150/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, urmând ca, pe tot cuprinsul acestora, în loc de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ” să se citească „Complex Muzeal Național Neamț”.

Art.2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca, pe tot cuprinsul acesteia, în loc de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ” să se citească „Complex Muzeal Național Neamț”.

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcții – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2019 , cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.      Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Muzeului Curtea Domnească Piatra Neamț – Secția Muzeală I Piatra Neamț – Bicaz, poziția 13 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I;

b.     Postul de gestionar custode, studii medii, treapta profesională II din cadrul Muzeului de Etnografie – Secția Muzeală II Piatra Neamț, poziția 29 în statul de funcții, se transformă în gestionar custode, studii medii, treapta profesională I;

c.      Postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, poziția 80 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional II;

d.     Postul de referent de specialitate, studii superioare, grad profesional III din cadrul Compartimentului Contabilitate, Secretariat, Administrație, poziția 109 în statul de funcții, se transformă în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional II.

Art.4: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 13 aprilie 2020, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.5: Complexul Muzeal Național Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.88 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”