ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile cap.II, lit.A, pct IV, lit.„c” a anexei VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei la Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont, ale art.2, alin.(1) din Legea nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum și ale art.2 din  Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

Examinând referatul de aprobare nr.6361/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.40/2020 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.6361/2020 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de salvator montan, studii superioare/medii, gradul II, poz.6 în statul de funcții, în post de salvator montan, gradul III, studii generale.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 13 aprilie 2020, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.89 din 10 aprilie  2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”