ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) și art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând referatul de aprobare nr. 6304/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.488 și nr.493 /2020 ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 6304/2020 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, nota de fundamentare nr.431/2020 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț, Hotărârea nr.3/2020 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț precum şi avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(2), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică statul de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ 263/2019 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamț,  urmând ca la coloana „Număr posturi”, nr.crt.27-36, în loc de „6” să se citească „10”.

Art.2: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 13 aprilie 2020, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.136/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 90 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 90.PDF