ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

               Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

               Examinând referatul de aprobare nr.7.244/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

               Văzând raportul de specialitate comun nr.7.244/2020 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

                Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

    În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c ”, art.478, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

a.      două funcții publice de execuție de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Juridic Contencios al Direcției Juridice și Relații Internaționale, pozițiile 42 și 43 în statul de funcții, se transformă în consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional principal;

b.     funcția publică de execuție de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, poziția 217 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal;

c.      postul de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Biroului Guvernanță Corporativă, Comunicare și Imagine al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, poziția 220 în statul de funcții, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prevederile art.1 intră în vigoare la data de 13 aprilie 2020, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 91 din 10 aprilie 2020

Adoptată cu 29 voturi ‟pentru” + 1 ‟neparticipareˮ