ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru pacienții internați pozitiv COVID-19 și pacienții internați suspecți COVID-19

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 8.778/2020 al unui număr de 13 consilieri județeni, precum și amendamentul nr. 8.844/2020 formulat de către domnul Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate comune nr. 8.778 și 8.844/2020 ale Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și Direcției generale buget finanțe, adresa nr. 13.887/2020 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru pacienții internați pozitivi COVID-19 și pacienții internați suspecți COVID-19 de la valoarea de 10 lei/zi (reperul ”Alți bolnavi adulți”) la valoarea de 15 lei/zi.

(2) Sumele necesare acoperirii costurilor suplimentare generate de majorarea prevăzută la alin. (1) vor fi asigurate din bugetul Județului Neamț prin bugetul Spitalului Județean de Urgență   Piatra-Neamț.

Art.2: Direcția de management, Direcția generală buget finanțe și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 92 din 23 aprilie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”