ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului  Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al

Orașului Târgu Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.4.049/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4.049/2020 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea Consiliului local al Orașului Târgu-Neamț nr.27/2020, adresa nr.2.995.493/2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„h”, art. 294 alin.(3)-(5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se declară ca fiind bun de interes public județean bunul imobil (teren), situat în orașul Târgu Neamț, str. Slt. Ion Moșneagu, F.N., în suprafață de 4.584 mp, reprezentând lot nr. 1 provenit din dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 52923, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aprobă solicitarea de transmitere a acestuia din domeniul public al Orașului Târgu-Neamț, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, în scopul realizării, până la data de 31.12.2022, a obiectivului de investiții „Stație de pompieri și SMURD Târgu-Neamț”.

Art.2: Se aprobă transmiterea din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Orașului Târgu-Neamț, județul Neamț, a bunului imobil (teren), în suprafață de 1.354 mp, situat în orașul Târgu-Neamț, str.Nucilor, nr.12A, NC 56353, întrucât acesta este necorespunzător din punctul de vedere al obiectivelor de investiții ce se dorea a fi realizate.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 100 din 11 mai 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 100.PDF