ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor acorduri de asociere în domeniul sănătății

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 9447/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.4448/2020 a primarului Orașului Bicaz și nr.7901/2020 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9447/2020 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management, Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.3022/2020 a Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, adresa nr. 8.383/2020 a primarului Municipiului Roman, adresa nr.11215/2020 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„c”, ale alin.(7) lit. „a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Bicaz, prin Consiliul Local al Orașului Bicaz, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv achiziționarea unor echipamente și dispozitive medicale pentru Spitalul Orășenesc „Sf.  Ierarh Nicolae” Bicaz.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii de interes public județean prevăzută la alin.(1), în cuantum de 200.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Orașul Bicaz, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (4) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor de mai sus, se abrogă Hotărârea  Consiliului Județean Neamț nr.85/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor lucrări de interes public județean.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Muncipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv realizarea unor lucrări de reparații curente pentru înlocuirea țevilor de ape uzate și ape pluviale în subsolul  Spitalului Municipal de Urgență Roman.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor de reparații curente prevăzute la alin.(1), în cuantum de 450.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordurilor de asociere.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 104 din 11 mai 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru” + 1 ‟neparticipare”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF